مشاهده فیلم های مستند کلاس استاد

  فیلم مستند 1 تولید سال 1395


  فیلم مستند 2 تولید سال 1396


 فیلم مستند 3 تولید سال 1397


 فیلم مستند 4 تولید سال 1398


باارامش وباحوصله مطالعه کنیدجهت اطلاعات ثبت نام کلاس استادمحترم♦️♦️♦️♦️♦️


استادزارع شیرازی مخترع شیوه غیرتقلیدی درتدریس مداحی کشور
ازسال ۸۴تا۹۲درارگانهای چنداستان کشور
وازسال۹۲تا۹۴درارگانها وادارات وموسسات واماکن قم وتهران
کلاسهای عمومی مطرح داشتند⭐️
که۲۰۰۰نفردرعمومیهاتربیت شدن در۵۰دوره در۵مکان قم اکثراوتهران درسال۹۲و۹۳
که شهادتنامه های شاگردان استاد⭐️ازمدیران ومسیولین واساتیدحوزه ودانشگاه که تصاویرشهادتنامه هادراول کانال تشکرهست⭐️
منتشرشدوباعث شهرت شیوه استاددرکشورشد
چون مبتدی واردمیشد
یکماه ودوماه بعد.بعدازامتحانات زیاداستادوشیوه یک روضه آهنگین طبق قواعداستاد
مسلط مقابل هنرجویان دیگرمیخواندومسلط ازدوره خارج میشدآنهم فقط دریکماه ودوماه که درکشوربیسابقه بودکه ازبسیاری شهرهای کشوربرای عمومی می امدند⭐️
وخصوصیت آن شهادتنامه های باامضاواثرانگشت توسط اساتیددانشگاه وحوزه این بودکه درکلاسهای دیگرصدای آنهارد شده بود
ودراین شیوه مسلط روضه آهنگین خوندند
که تازه آن روضه که استاد درعمومی کار کرده بودومشهورشد
ساده ترازروضه سه نوع روضه ای بودکه الان درمجازی تک نفره کارمیکنن واین سه نوع.الان قویترست⭐️⭐️
وبعدحتی به اداراتی رفت و❤️برخودمسیولین پیاده شد
وحتی مسیولینی به خصوصی تک نفره بااستادمحترم رفتند⭐️
ومسجل شدکه شیوه غیرتقلیدی بدون تقلید
ایجادشده است ودرحال خردجی وتربیت مادحین وذاکرینی قویست دردستگاه سیدالشهداسلام الله علیه درکشور
که البته فرمولهاوشیوه های استادمحترم
برهرهنرجوباهرزبان دنیاجاری میشود⭐️
چون قواعدربطی به زبان ندارد
والان شاگردانی ازترکیه وعراق به زبان ترکی وعربی هم دارند


ازسال۹۴


کلاسهاشون روفقط خصوصی قراردادند⭐️
درجهت تربیت مداحانی مقتدروفوق العاده


که تدریس به اینصورت شد
یاخصوصی مجازی باشماره خودشون ازطریق صوت
یاخصوصی حضوری درمکان وبدعوت هنرجو


که هنرجو برای ورودبایدبرن مجازی تک نفره بااستاد⭐️⭐️⭐️


یاهمونجاهردوروزارتباط صوتی تک نفره بااستاددارن


یابعدازآشنایی استادباهنرجووتوافقات مختلف
هنرجودرصورت توافق بااستادونظرفنی استادمحترم برحضوری هنرجواستادرودعوت میکنن حضوری
که الان حضوری تک نفره براشخاص فرهیخته ومدیرومسیول ودانشگاهی درتهران وچنداستان کشوردرحال اجراست هرهنرجوتک نفره بااستاد⭐️


واصلاهنرجودرباب کار.باشخص استادمشورت کردن
که مداح امروزمیادواردمیشه
ازاستادمشورت میگیرن که چه چیزلازمشون هست وچجورکارکنن


که طبق نظراستادمحترم مجازی تک نفره باشماره ایشان کافی ووافی وعالیست وروزوشب پیام تشکر هنرجویان مجازی درحال انتشارست


شیوه فرمولیک
وقواعدغیرتقلیدی درکشوربرای اولین بار
طراحی کارمجازی تک نفره باهرنفرهردوروز
وطراحی کارخصوصی حضوری باهرنفر
درکشور
وخروجی۴۰۰۰شاگردمداح
و
انتشارنام شاگردان ازمدیران ومسیولین وپزشکان ومهندسین کشوری یااستانی یاشهری
ومداحان ووعاظ وسخنرانان ازشاگردان مطرح استادو
نام ارگانهاوادارات واماکنی که درکشورتدریس نمودند
درکانال سوابق درتلگرام


پیام تشکرشاگردان درکانال تشکرکه اکثراشاگردان مجازی استادندکه
اکثرادرپیامهایشان نوشتندقبل ازدوره کجاهارفتندونتیجه نگرفتندوباشیوه استادالان مقتدرمیخواننددرکشور(که حتما۵۰تا۶۰پیام مطالعه کنید)


ودوفیلم مستندبشهادت شاگردان استاد


ازخصوصیات منحصربفردکلاس استادزارع شیرازی درکشورست


که الان مجازی تک نفره ایشان
به ۱۲۵شهروروستای کشورو
۱۰کشورخارجه جهت ایرانیان مقیم رسیده است


⭐️راه ارتباط بااستاددرهرصورت فقط
ثبت نام وورودبه مجازی تک نفره ست باشماره شخص استاد
وپس ازآن مشورت باشخص استادمحترم
جهت ادامه درمجازی
یادعوت به تدریس خصوصی حضوری استادمحترم میباشد


تدریس درتمام دوره باهرهنرجو.فقط توسط استادمحترم انجام میشودوبس


تمام اطلاعات ولینکهادرپیام سنجاق شده درکانال اصلی استادست.♦️♦️♦️♦️♦️
یاحق