تصاویر پیام تشکر شاگردان مداح

هنرجوی مجازی 28 ساله از بوشهر – 17 دی 1400

هنرجوی 36 ساله اهل یزد ساکن مشهد مقدس 23 دی 1400

هنرجوی مجازی 43 ساله از مشهد – 4 دی 1400

هنرجوی مجازی 40 ساله از تبریز – 4 دی 1400

هنرجوی مجازی 26 ساله از شهر کرد -27 آذر 1400

هنرجوی مجازی 41 ساله از شیراز – 22 آذر 1400

هنرجوی مجازی 39 ساله از تهران -22 آذر 1400

هنرجوی مجازی 39 ساله از تهران – 22 آذر 1400

هنرجوی مجازی 51 ساله از بابلسر – 22 آذر 1400

هنرجوی مجازی 31 ساله از کاشان -21 آذر 1400

هنرجوی مجازی 34 ساله از تهران – 22 آبان 1400

هنرجوی مجازی 31 ساله از شیراز – 1 آبان 1400

هنرجوی مجازی 35 ساله از خواف خراسان -26 مهر 1400

هنرجوی مجازی 40 ساله از تهران – 23 مهر 1400

هنرجوی مجازی 31 ساله از کاشان – 22 مهر 1400

هنرجوی مجازی 35 ساله از کرج – 21 مهر 1400

هنرجوی مجازی 48 ساله از کاشان – 21 مهر 1400

هنرجوی مجازی 40 ساله از مشهد – 28 شهریور 1400

هنرجوی مجازی 22 ساله از زنجان – 18 شهریور 1400

هنرجوی مجازی 29 ساله از اصفهان – 17 مهر 1400

هنرجوی مجازی 20 ساله از شیراز – 11 شهریور 1400

هنرجوی مجازی 40 ساله از قم – 8 شهریور 1400

هنرجوی مجازی 40 ساله از قم – 8 شهریور 1400

هنرجوی مجازی 40 ساله از تبریز – 6 شهریور 1400

هنرجو 29 ساله از اصفهان – 30 مرداد 1400

هنرجو 31 ساله از دزفول خوزستان – 26 مرداد 1400

هنرجوی مجازی مداح 34 ساله از نارمک تهران – 13 مرداد 1400

هنرجوی مجازی مداح 35 ساله از شیراز – 10 تیر 1400

هنرجوی مجازی مداح 39 ساله از عسلویه – 8 تیر 1400

هنرجوی مجازی مداح 33 ساله از نارمک تهران – 5 تیر 1400

هنرجوی مجازی مداح 32 ساله از جوادیه تهران – 3 تیر 1400

هنرجوی مجازی مداح ۴۰ ساله از تهران – 3 تیر 1400

هنرجوی مجازی مداح ۴۸ ساله از کاشان – 26 خرداد 1400

هنرجوی مجازی مداح ۴۰ ساله از سیرجان – 25 خرداد 1400

هنرجوی مجازی مداح ۳۱ ساله از قم – 10 خرداد 1400

هنرجوی مجازی مداح ۳۴ ساله از سمنان – 10 خرداد 1400

هنرجوی مجازی مداح ۳۳ ساله از تهران – 23 اردیبهشت 1400

هنرجوی مجازی مداح ۳۲ ساله از اراک – 18 اردیبهشت 1400

هنرجوی مجازی مداح 40 ساله از ملایر همدان – 18 فروردین 1400

هنرجوی مجازی مداح 50 ساله از تهران – 18 فروردین 1400

هنرجوی مجازی مداح ۳۸ ساله از سیرجان – 28 اسفند 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۳ ساله از تهران – 13 اسفند 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۷ ساله از قم – 13 اسفند 1399

هنرجوی مجازی مداح 30 ساله از بندرعباس – 30 بهمن 1399

هنرجوی مجازی ۱۹ساله از بابل – 29 بهمن 1399

هنرجوی مجازی مداح 32 ساله از تهران – 21 بهمن 1399

هنرجوی مجازی مداح 23 ساله از مرند آذربایجان – 19 بهمن 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۴ ساله از اهواز – 18 بهمن 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۲ ساله از نارمک تهران – 13 بهمن 1399

هنرجوی مجازی 50 ساله از تهران – 11 بهمن 1399 – صفحه اول

هنرجوی مجازی 50 ساله از تهران – 11 بهمن 1399 – صفحه دوم

هنرجوی مجازی 50 ساله از تهران – 11 بهمن 1399 – صفحه سوم

هنرجوی مجازی مداح ۳۴ ساله از سبزوار – 8 بهمن 1399

هنرجوی مجازی مداح 34 ساله از خواف خراسان رضوی – 25 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 35 ساله از قم – 25 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 38 ساله از تهران – 25 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 28 ساله از اصفهان – 24 دی 1399 -صفحه اول

هنرجوی مجازی مداح 28 ساله از اصفهان – 24 دی 1399 -صفحه دوم

هنرجوی مجازی مداح 32 ساله از زاهدان – 22 دی 1399 – صفحه اول

هنرجوی مجازی مداح 32 ساله از زاهدان – 22 دی 1399 -صفحه دوم

هنرجوی مجازی مداح 32 ساله از زاهدان – 22 دی 1399 -صفحه سوم

هنرجوی مجازی 50 ساله از تهران – 21 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 31 ساله از دامغان – 14 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 32 ساله از نارمک تهران – 9 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 33 ساله از سبزوار – 6 دی 1399

هنرجوی مجازی 35 ساله از یاسوج – 4 دی 1399

هنرجوی مجازی مداح 33 ساله از تهران – 30 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح 37 ساله از فارس – 30 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح 42 ساله از بجنورد – 29 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح 28 ساله از شهر ری – 29 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح 47 ساله از کاشان – 29 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۸ساله از کرمان – 20 آذر 1399

هنرجوی مجازی ۳۳ساله از کرمانشاه – 17 آذر 1399 – صفحه اول

هنرجوی مجازی ۳۳ساله از کرمانشاه – 17 آذر 1399 – صفحه دوم

هنرجوی مجازی ۳۳ساله از کرمانشاه – 17 آذر 1399 – صفحه سوم

هنرجوی مجازی مداح ۳۳ساله از تهران – 16 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح ۲۷ساله از شهر ری – 13 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح از تهران – 11 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح 40 ساله از تبریز – 5 آذر 1399 – صفحه اول

هنرجوی مجازی مداح 40 ساله از تبریز – 5 آذر 1399 – صفحه دوم

هنرجوی مجازی مداح ۳۳ ساله از تهران – 2 آذر 1399

هنرجوی مجازی مداح از ماکو آذربایجان غربی – 30 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداحاز استان فارس – 30 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداح از خوزستان – 29 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداح از گراش فارس – 22 آبان 1399

هنرجوی مداح 55 ساله از رشت – 19 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداح از بندرعباس – 15 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۵ساله از تهران – 15 ابان 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۵ساله از خواف خراسان رضوی – 6 ابان 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۸ساله از سیرجان – 4 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداح ۲۷ساله از ورامین – 4 آبان 1399

هنرجوی مجازی مداح ۳۵ساله از اهواز – 3 آبان 1399

فهرست