کلیپ های منتخب

سینه زنی و تجمع ای نور دیده – تهران 98

روضه 2 – تجمع طشتگذاری بزرگ زنجان – سال 91

روضه 1 – تجمع طشتگذاری بزرگ زنجان – سال 91

کلیپ ماندگار – تجمع شاه خراسان قم -سینه زنی محرم 94

تجمع مردمی ورامین امام زاده جعفر – شب قدر 97 – سینه زنی 5

تجمع مردمی ورامین امام زاده جعفر – شب قدر 97 – سینه زنی 2

تجمع مردمی ورامین امام زاده جعفر – شب قدر 97 – سینه زنی 7

تجمع مردمی ورامین امام زاده جعفر – شب قدر 97 – سینه زنی 3

تجمع مردمی ورامین امام زاده جعفر – شب قدر 97 – سینه زنی 4

تجمع مردمی ورامین امام زاده جعفر – شب قدر 97 – سینه زنی 1

فهرست