فیلم مصاحبه آموزشی مداحی با استاد زارع شیرازی

فیلم کامل مصاحبه ۴ اسفند ۹۹

فیلم مصاحبه سوم تولید مرداد 99

فیلم کامل مصاحبه دوم اردیبهشت 99

فیلم کامل مصاحبه اول بهمن 98

فیلم های مستند کلاس استاد

هنرجو در این کلاس نیامد مگر روضه خوان شد

ناگفته های استاد در تدریس مداحی کشور

فیلم مستند 1 تولید سال 1395

فیلم مستند 2 تولید سال 1396

فیلم مستند 3 تولید سال 1397

فیلم مستند 4 تولید سال 1398

فهرست