پکیج آموزش مداحی، دوره یکساله

لطفا قبل از پر کردن فرم زیر و ثبت نام فیلم زیر را مشاهده کنید.

عزیزانی که نمی خواهند از طریق سایت ثبت نام کنند می توانندازطریق تلگرام ‌رابط مجموعه۰۹۱۰۷۷۱۳۱۲۱ ثبت نام نمایند.

  • لطفا فیلم های صفحه آموزش مداحی را به صورت کامل مشاهده کنید تا با نحوه برگزاری کلاس و شرایط آن کاملا آشنا شوید و سپس خلاصه ای از آن را در این بخش وارد کنید. از شرایط پذیرش شما در کلاس آموزش مداحی پر کردن این بخش به درستی است.
    جهت دوره روضه مقبول ومدل موردنظر طبق شیوه وتجارب وسلایق تدریسی استادزارع شیرازی مخترع فنون غیرتقلیدی درمداحی کشورثبت نام میکنم. دوره طبق مدت ومقدارامتحان نوشته شده درپکیج میباشد. کلاس بصورت تک نفره باشماره استادزارع شیرازی درتلگرام ازطریق صوت میباشد ومقدارامتحانات طبق متن نوشته شده درپکیج بصورت غیرانلاین وازطریق صوت. اینجانب نسبت به احترامات کلاس واستادمحترم وروسای مجموعه وتعهدات کلاس ونظم وانضباط واطاعت کامل ازمدرس درطول دوره تاانتهای دوره تعهدکامل خودرااعلام میدارم. اینجانب اعلام میدارم فیلمهای مصاحبه استادگرانقدربعنوان مخترع فنون غیرتقلیدی درمداحی کشوروکانال تشکرهای شاگردان مداح وصفحه سوابق وبسایت مطالعه نموده ام وبااگاهی کامل درخواست وتقاضای تدریس کارگاهی وفنی ازاجراوصدایم طبق شیوه ونظروسلیقه وتدریس استادگرانقدرزارع شیرازی را دارم دربرابرهزینه اذعان میدارم که درنهایت احترامات واداب درصفحه خصوصی بااستادگرانقدرانجام وظیفه نسبت به عیبگیریهاومطالب فنی استادمحترم داشته باشم.
  • قیمت: 600,000 تومان
فهرست